White and Newton Sutcliffe Bureau.

White and Newton Sutcliffe Bureau.

Enlarge